Afdrukken

Mandaat (bevelschrift)

Het belangrijkste mandaat van de Sea Shepherd is het overnemen van ordehandhavingsrol zoals de United Nations World Charter for Nature die voorschrijft.

Dit recht werd aangenomen door de United Nation's General Assembly op 9 november 1989.

Sea Shepherd wordt begeleid door de U.N. World Charter for Nature and Cities,volgens artikel 21 met als titel Implementations as the Society's authority,die handelt namens de .international conservation law.


World Charter for Nature: ten uitvoer brengen

21. Staten/naties en tot zover zij in staat zijn, andere overheden, internationale organisaties, individuen, groepen en bedrijven zullen:

    (a) collectieve aanpak ter natuurbehoud door gezamenlijke activiteiten en andere belangrijke acties,betreft informatie-uitwisseling en raadpleging

    (b) vastgestelde richtlijnen voor producten en andere productieprocessen dat nadelige effecten kunnen hebben op zowel natuur als overeengekomen methodologie (wetenschap die de manier waarop problemen moeten worden opgelost,bestudeert) om deze effecten te bepalen

    (c) ten uitvoer brengen van gerichte Internationale wettelijke bepalingen ter behoud van natuur en de bescherming van het milieu

    (d) garanderen dat activiteiten binnen het rechtsgebied of bestuur geen schade tot gevolg hebben aan ecosystemen,of grensoverschrijdende schade naar staten en gebieden die de grenzen van de nationale jurisdictie te boven gaan

    (e) het beschermen en behouden van natuur in gebieden buiten nationale jurisdictie

22.Rekening houden met de soevereiniteit van staten/naties en hun natuurlijke rijkdommen,elke staat zal zijn rechtsgeldigheid nemen op de voorraden langs gerechtelijke organen en in samenwerking met andere staten.

23.Alle mensen in overeenstemming met hun nationale wetgeving,zal de gelegenheid moeten hebben om te participeren,individueel of met anderen in het formuleren van uitspraken van directe bezorgdheid ten aanzien van hun leefomgeving en zal toegang moeten hebben tot middelen van herstel als hun milieu te lijden heeft van schade of achteruitgang.

24.Elk persoon heeft een plicht zich te gedragen in overeenstemming met de bepalingen van het recht enerzijds,anderzijds in het individuele handelen,in vereniging of door actieve deelname aan het politieke proces,elk persoon zal zich moeten inspannen voor zijn recht om zijn bezwaren aan de wet in kwestie aan te vechten tot deze tegemoet gekomen zijn.


Deze Verenigde Naties-recht werd moreel gesteund in 1995 toen kapitein Paul Watson het recht citeerde als zijn eigen autoriteit om de Spaanse en Cubaanse sleepboten weg te kunnen sturen van de Nose and the Tail of the Grand Banks of New Foundland.Kapitein Paul Watson werd gearresteerd in dit gebied,200 mijlen verwijdert van de Canadese grens,door de Canadese justitie en werd aangeklaagd wegens ernstige misdraging.

Tijdens de gerechtelijke procedures werd de jury geadviseerd door de rechter dat Canada een ondertekenaar is van de World Charter for Nature en daarom moesten zij hier wel volledig rekening mee houden.

Kapitein Watson werd vrijgesproken op basis van 'door reden van het kleurrijke recht' en tegelijkertijd vestigde de Canadese traditie om de wet te gebruiken om acties te verdedigen door tussenkomst tegen de illigale visserij.

Opmerking:kleurrijke recht is een algemeen voorkomende wet ter verdediging en te definiëren als 'een eerlijk gehouden geloof in recht op eigendom'

(bron:Canadese jurist)

 

mandate_argsir
 

Sea Shepherd Nederland
Postbus 58055 -- 1040 HB Amsterdam
Info@seashepherd.nl -- Tel. Nr. +31 06 1259 3445
Kvk – nr. : 41158702

All contents copyright ©2012 Sea Shepherd Conservation Society
Hosting and other web services donated by EStreet
Sea Shepherd Belgium vzw
Postbus 65 - 1840 Londerzeel België
Info@seashepherd.be

Home     |     Site Map     |     Privacy Policy     |     Copyright     |     Contact