Afdrukken

IJsland – Illegale walvisvaarders

Op 22 oktober 2006 begon IJsland met het schenden van het wereldwijde moratorium op de walvisvaart. IJsland is, voor het eerst in twee decennia, gestart met een commerciële walvisjacht.

De minister van Visserij van IJsland gaf vergunningen voor het doden van negen met uitsterving bedreigde vinvissen en 30 dwergvinvissen.
IJsland voegt zich hiermee bij Noorwegen en Japan als een van ’s werelds drie schurkenstaten die jacht maken op de walvis. IJsland is het Noord-Korea van de walvisvaarders, met haar absolute minachting voor internationale wetgeving ten aanzien van milieubescherming en geen enkele eerbied voor milieubehoud en de heersende opinie in de wereld.

Sea Shepherd meent dat de leden van de IWC, de Internationale Walvisvaartcommissie, IJsland economische sancties zouden moeten opleggen. Ook zouden de Verenigde Staten Ijsland moeten kortwieken onder het Packwood-Magnuson Amendement (wetsamendement waarmee de VS handelssancties kan opleggen aan landen die internationale conservatiewetten schenden – red.)

Twintig jaar geleden, op 16 november 1986, heeft de bemanning van Sea Shepherd de helft van de IJslandse walvisvaartvloot tot zinken gebracht en de walvisvleesverwerkende fabriek in Reykjavik vernield. Die actie werd ondernomen in reactie op de schending van het wereldwijde moratorium door IJsland in het eerste jaar dat het werd opgelegd

.

De autoriteiten van IJsland weigerden Sea Shepherd aan te klagen ondanks het feit dat kapitein Watson zichzelf aangaf bij de IJslandse autoriteiten met het verzoek hem in staat van beschuldiging te stellen. “Ze weigerden ons aan te klagen omdat ze wisten dat ze een internationale wet schonden en zich realiseerden dat als ze een rechtzaak tegen ons zouden beginnen, IJsland zelf wel eens veroordeeld zou kunnen worden.”

Sea Shepherd werkt aan nieuwe plannen om terug te keren naar IJsland.

 

Waarom gaat IJsland door met het doden van walvissen?

“Ze doen het uit een meelijwekkende poging om het verleden in stand te houden zodat ze zich kunnen blijven identificeren met de bloedige nalatenschap van de walvisvaart,” zei kapitein Watson. “Voor hen is het een bloeddorstige sport, een manier om zich uit te leven met het sadistische plezier van het doden van walvissen en om een lange neus te trekken naar andere naties. Het doden van walvissen is de bezigheid van kleingeestige mensen die plezier scheppen in het vernietigen van schepsels die intelligenter en mooier zijn dan zijzelf.” 

Sea Shepherd Conservation Society steunt een internationale boycot van het toerisme naar IJsland en een boycot van alle IJslandse producten.

.

whales_world_iceland_njordur6

 


Australiërs proberen IJsland de walvisvaart te ontraden

De voormalige minister van Natuur en Milieu van Australië, senator Ian Campbell, heeft het besluit van IJsland om walvisvaart voor “wetenschappelijke doelen” voort te zetten, veroordeeld en zei dat het niets meer is dan een moedwillige slachtpartij.

De Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) heeft verklaard dat de IJslandse overheid dit jaar drie speciale vergunningen heeft verleend om dwergvinvissen voor “wetenschappelijk onderzoek” te vangen.

Senator Campbell zei dat de intentie van IJsland om 39 walvissen te doden bijzonder teleurstellend was, gezien de recente opinie in de wereld ten aanzien van de jacht.

In duidelijke bewoording heeft hij zijn zorgen kenbaar gemaakt aan zowel de minister van Visserij als de minister van Milieu in IJsland en ontving het volgende antwoord:


Persbericht
Bron: Ministerie van Visserij van IJsland

Antwoord van IJsland op beschuldigingen van Australië ten aanzien van dwergvinvissen woensdag 24 augustus 2005, 12:50 pm ET

REYKJAVIK, IJsland, 24 augustus/PRNewswire

Het volgende is een antwoord van de minister van Visserij van IJsland op een brief van Ian Campbell, de Australische minister van Natuur en Milieu, waarin de Australische regering haar afkeur uitspreekt over het voornemen om in 2005 tot 39 dwergvinvissen te doden onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. De tekst van de brief van Arni M. Mathiesen, de minister van Visserij van IJsland, aan Ian Campbell luidt als volgt:

Met betrekking tot uw brief van 20 juli 2005 betreffende het door IJsland verlenen van speciale vergunningen voor het jaar 2005 wil ik graag de volgende feiten uiteenzetten.

Ten eerste beschouw ik het als noodzakelijk om u erop te wijzen dat, in overeenstemming met Artikel VII van de Internationale Overeenkomst voor de Regulering van de Walvisvaart, elk lid van de IWC het onbetwiste recht heeft walvisjacht uit te voeren voor wetenschappelijke doeleinden. De walvisvaart van IJsland is daarmee onbetwist legaal.

Volgens de meest recente schattingen, waarmee het Wetenschappelijke Comité van de IWC heeft ingestemd, verblijven ongeveer 44.000 dwergvinvissen tijdens de zomer in de IJslandse wateren. Bij de bespreking van het onderzoeksvoorstel van IJsland heeft het Wetenschappelijke Comité unaniem besloten dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de voorgenomen vangst een negatief effect zal hebben op de populatie.

Wetenschappelijk onderzoek naar walvissen is van groot belang voorIJsland, aangezien het een essentieel deel uitmaakt van ons ecologisch beleid ten aanzien van het behoud en beheer van levende hulpbronnen in de zee. Zoals u misschien weet zijn walvissen een belangrijk component van de mariene ecosystemen in de IJslandse wateren en is het, vanuit wetenschappelijk oogpunt, zeer ongewenst hen uit onderzoeksprogramma’s naar ecologische interactie in het zeemilieu te laten. Op de lange termijn is onderzoek naar walvissen nodig om te zorgen voor duurzame visserij en duurzaam gebruik van levende rijkdommen in de zee in het algemeen. Walvissen uit het beeld laten zou eenvoudigweg kunnen leiden tot verkeerde conclusies en slecht beheer.

De meeste vragen die gesteld worden in het IJslandse onderzoeksprogramma kunnen niet voldoende worden beantwoord zonder walvissen te doden. Deze betreffen bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over voedingssamenstelling en de analyse van biologische parameters (leeftijd, voortplanting, etc) en het controleren van de gezondheid (vervuilingsniveaus, conditie en ontleding door dierenartsen). Voor de meeste voorgestelde niet-dodelijke onderzoeksmethoden die niet wetenschappelijk geratificeerd zijn, stelt het onderzoek zich tot doel die ratificatie te verkrijgen. Op deze manier hoopt het IJslandse onderzoeksproject in belangrijke mate bij te dragen aan de ontwikkeling van niet-dodelijke onderzoeksmethoden.

De methoden die gebruikt worden voor het jagen op dwergvinvissen zijn, vanuit humaan oogpunt,  de beste die beschikbaar zijn. Er worden geen snelle achtervolgingen ingezet en de dieren realiseren zich niet dat ze worden verwond. Statistische gegevens uit Noorwegen, waar dezelfde methoden worden gebruikt, tonen dat ongeveer 80% van de dieren onmiddellijk sterft nadat ze zijn geraakt. De overgrote meerderheid van de overige 20% raakt onmiddellijk buiten bewustzijn en sterft binnen enkele minuten. De gebruikte methoden verzekeren dat de vangst gedaan wordt op de snelste en meest humane manier mogelijk, en dat het lijden minimaal is.

In deze context zou ik u eraan willen herinneren dat Resolutie (2001-2) over de jachtmethoden van de walvisvaart overheden niet alleen stimuleert om informatie in te dienen over walvisvaart, maar ook vergelijkbare gegevens over het doden van andere grote zoogdieren. In verband hiermee is het jaarlijks vanuit een helikopter afschieten van duizenden wilde kamelen en miljoenen kangoeroes in Australië bijzonder interessant. In het kader van uw belangstelling voor de kwestie van jachtmethoden neem ik aan dat Australië op dit gebied relevante gegevens in zal dienen bij de eerstvolgende bijeenkomst over walvisjachtmethoden en betrokken welzijnskwesties bij de IWC58.

 

Sea Shepherd – Acties om de walvissen van Ijsland te redden
De walvisjacht kwam tot een einde in 1986 nadat Sea Shepherd de halve walvisvloot naar de kelder had geholpen en een walvisverwerkings-fabriek had vernietigd. Deze actie kostte de IJslandse walvisjagers ongeveer 10 miljoen dollar en niemand raakte erbij gewond. IJsland diende geen aanklacht in omdat ze bang waren dat zij zelf degenen zouden zij die vanwege hun illegale walvisvangst door het publiek veroordeeld zouden worden.

 

 

 

Sea Shepherd Nederland
Postbus 58055 -- 1040 HB Amsterdam
Info@seashepherd.nl -- Tel. Nr. +31 06 1259 3445
Kvk – nr. : 41158702

All contents copyright ©2012 Sea Shepherd Conservation Society
Hosting and other web services donated by EStreet
Sea Shepherd Belgium vzw
Postbus 65 - 1840 Londerzeel België
Info@seashepherd.be

Home     |     Site Map     |     Privacy Policy     |     Copyright     |     Contact